OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Numer ogłoszenia: 76 – 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 510388 – 2013r
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Continue Reading OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy