Zasady przyjęcia

Informacja dla osób ubiegających się o przyjęcie do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.

 1. Osoba starająca się o skierowanie do MDPS lub jej przedstawiciel ustawowy zgłasza się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania osoby zainteresowanej.
 2. Zainteresowany składa pisemny wniosek o skierowanie do MDPS
 3. Pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu podlega teren zamieszkania osoby zainteresowanej, przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy, w celu ustalenia sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i materialno-bytowej, oraz kompletuje niezbędną dokumentację tj.:
  • opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do MDPS
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • ostatnia decyzja ZUS, KRUS, MOPS
  • zgoda na umieszczenie w MDPS
  • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w MDPS
  • zaświadczenia lekarskie
  • opinia psychologiczna
  • kserokopia dowodu osobistego
  • kserokopia dokumentacji medycznej
  • postanowienie Sądu w przypadku umieszczenia bez zgody zainteresowanego
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych dodatkowo:
   • Postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
   • Postanowienie Sądu – zgoda na umieszczenie w MDPS
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, przekazuje je do MDPS celem zakwalifikowania do umieszczenia zainteresowanego w naszym Domu
 5. Pracownik socjalny z MDPS przeprowadza własny wywiad środowiskowy (osobiście lub telefonicznie).
 6. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez MDPS, Dyrektor Domu zawiadamia Ośrodek Pomocy Społecznej o podjętej decyzji odnośnie zakwalifikowania zainteresowanego do umieszczenia w MDPS i wyznacza termin przyjęcia.
 7. Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do MDPS.

Zasady Odpłatności

 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, obowiązujący od 01.03.2023r.
  wynosi 4 998,99 zł.
 2. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są w kolejności:
  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa wyżej, przy czym ww. osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.
 3. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę na jego rachunek bankowy.Za jego zgodą opłata może być potrącona:
  • z emerytury lub renty mieszkańca Domu – przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
  • z zasiłku stałego mieszkańca – przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokonujący wypłaty świadczenia.
 4. Miejski Dom Pomocy Społecznej zapewnia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych mieszkańców na wyodrębnionym rachunku bankowym (depozytowym).Przedmioty wartościowe stanowiące własność mieszkańców oddane do depozytu przechowywane są w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.
  Postępowanie z depozytami wartościowymi mieszkańców szczegółowo określa Regulamin dotyczący postępowania z depozytami wartościowymi wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu.