Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

„Dostawa artykułów spożywczych z podziałem na części dla Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu w roku 2022”

Termin składania ofert: 2021-12-21 09:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.
Termin otwarcia ofert: 2021-12-21 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu 2021/BZP 00303875/01

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Miejski Dom Pomocy Społecznej

ul. Gen. J. Wysockiego 99

37-700 Przemyśl

woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57

„Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu”

Miejski Dom Pomocy Społecznej: Dostawy artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu
Ogłoszenie nr 611983-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA