OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Numer ogłoszenia: 309218 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Miejski Dom Pomocy Społecznej , Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57.

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Miejski Dom Pomocy Społecznej , Ul. Gen. J. Wysockiego 99, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 16 670 55 57, faks 16 670 55 57.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Różne artykuły spożywcze – 18 300 kg 2. Warzywa i owoce – 62 600kg 3. Ryby konserwowe i mrożone – 2051 kg 4. Mięso i wędliny – 15 440 kg 5. Pieczywo – 21 986 kg. 6. Warzywa i owoce mrożone – 6950 kg 7. Jaja – 36 000 szt. 8. Nabiał – 22 795 kg..

II.1.5)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających,

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Część I – Dostawa różnych artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część II – Dostawa warzyw i owoców do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część III – Dostawa ryb konserwowych i ryb mrożonych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część IV – Dostawa mięs i wędlin do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu Cześć V – Dostawa pieczywa do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część VI – Dostaw warzyw i owoców mrożonych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część VII – Dostawa jaj do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

Część VIII – Dostawa nabiału do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 03.00.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) w stosunku zakresu realizacji umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian, wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy np. zdarzeń losowych, zmiany przepisów;

2) zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy

3) inne: a. urzędowa zmiana stawki podatku VAT – w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej stawki – bez zmiany wartości netto produktów objętych zmianą jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów np. rozporządzenie, obwieszczenie, ustawa lub innej podstawy do zmiany cen – zmiany umowy. b. w przypadku zmiany powyżej 3% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim, – o wielkość tegoż wskaźnika, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów np. rozporządzenie, obwieszczenie, ustawa lub innej podstawy prawnej do zmiany cen. c. w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które miałyby wpływ na treść umowy. d. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych. e. w przypadku podwyższenia jakości parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu dostawy, w tym zmiana numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej produktu pod warunkiem wprowadzenia na rynek produktu o wyższej jakości, lepszych parametrach lub innych korzystniejszych cechach charakterystycznych, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego produktu, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego. f. w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania towarów objętych umową, w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego. g. w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji towarów będących przedmiotem dostawy, możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową, o parametrach nie gorszych niż towary objęte ofertą, przy zachowaniu ceny ofertowej dla danego towaru na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mdps.przemysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Dom Pomocy Społecznej 37-700 Przemyśl, ul. Gen. J. Wysockiego 99.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Miejski Dom Pomocy Społecznej 37-700 Przemyśl, ul. Gen. J. Wysockiego 99, Budynek Administracji – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa różnych artykułów spożywczych do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 • Budyń bez cukru op. 40g kg 60,
 • Chrzan op. 260 – 400g kg 25,
 • Ciastka bezcukrowe – Herbatniki op. 73g kg 40,
 • Ciastka bezcukrowe – wafelki z nadzieniem op. 110g kg 44,
 • Ciastka biszkoptowe op. 150g – 1kg kg 150,
 • Ciastka piernik w glazurze op. 1kg kg 120,
 • Cukier op. 1kg kg 4750,
 • Dżem niskosłodzony op. 270g – 900g kg 350,
 • Dżem wysokosłodzony op. 270g – 900g kg 400,
 • Groszek konserwowy op. 400g – 500g kg 120,
 • Herbata czarna granulowana op. 100g kg 240,
 • Kakao typu holenderskiego op. 100g – 200g kg 25,
 • Kasza gryczana 0,40 – 1 kg kg 350,
 • Kasza jęczmienna 0,50 – 1 kg kg 220,
 • Kasza manna 0,50 – 1 kg kg 420,
 • Kawa zbożowa rozpuszczalna typu Inka op.150g kg 35,
 • Ketchup 500ml łagodny – (zwartość pomidorów w 100g produktu nie mniej niż 190g) kg 210,
 • Kisiel bez cukru op. 40g kg 55,
 • Koncentrat pomidorowy 30% op. 200g – 900g kg 420,
 • Krem czekoladowy – (zwartość odtłuszczonego kakao nie mniej niż 5%) op. 200g – 400g kg 200,
 • Kukurydza konserwowa op. 400g kg 30,
 • Kwasek cytrynowy op. 20g kg 9,
 • Majonez – (zawartość żółtka jaj nie mniej niż 5%) op. 600ml – 800ml kg 290,
 • Makaron domowy op. 1kg kg 800,
 • Makaron nitka jajeczny op. 250g – 500g kg 300,
 • Makaron łazanka jajeczny 250 -500g kg 200,
 • Makaron zacierka jajeczny op. 250g. – 500g kg 150,
 • Margaryna mleczna op. 250g kg 320,
 • Margaryna śniadaniowa z masłem op. 250g – 500g kg 750,
 • Marmolada wieloowocowa op. 0,26 -1.2kg kg 650,
 • Mąka pszenna typ 500% op. 1kg kg 1300,
 • Mąka ziemniaczana op. 0,4 – 1 kg kg 60,
 • Musztarda op. 200g kg 100,
 • Miód 25g porcja kg 60,
 • Ocet op. 500ml l 60,
 • Ogórek kiszony op. 900g kg 350,
 • Ogórek konserwowy op. 900g kg 460,
 • Olej rzepakowy, sojowy op. 1L L 600,
 • Pieczarka marynowana op. 900g kg 80,
 • Płatki owsiane op. 0,4 – 1 kg kg 350,
 • Powidło śliwkowe op. 260g – 900g kg 300,
 • Ryż op. 1kg kg 1500,
 • Seler marynowany op. 900g kg 250,
 • Sałata wielowarzywna op. 0,50 – 1 kg kg 80,
 • Sałata z czerwonej kapusty op. 0,50 – 1 kg kg 80,
 • Sok warzywno -owocowy typu,
 • Kubuś op. 0,33 – 0,90 L L 800,
 • Żurek słoik op. 350g – 400g kg 180,
 • Żelatyna op. 20g kg 10..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Warzywa i owoce.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 • Buraki kg 3000,
 • Banany kg 1500,
 • Cebula kg 1100,
 • Cebulka zielona – pęczek szt. 400,
 • Cytryna kg 720,
 • Czosnek kg 10,
 • Fasola typu Jaś, Piękny – sucha kg 250,
 • Jabłka deserowe kg 5000,
 • Jabłka kompotowe kg 200,
 • Kapusta biała kg 1500,
 • Sałata lodowa szt. 500,
 • Kapusta kiszona kg 600,
 • Kapusta pekińska kg 560,
 • Mandarynka kg 250,
 • Marchew kg 5000,
 • Ogórek świeży kg 500,
 • Pieczarka – świeża kg 140,
 • Pietruszka korzeń kg 950,
 • Pietruszka natka – pęczek szt. 700,
 • Pomarańcze kg 900,
 • Pomidory kg 1800,
 • Por kg 200,
 • Rzodkiewka – pęczek szt. 1500,
 • Sałata zielona szt. 900,
 • Seler korzeń kg 900,
 • Szczypior – pęczek szt. 300,
 • Ziemniaki kg 30 000,
 • Koper zielony pęczek szt. 800,
 • Kalafior świeży oczyszczony kg 100,
 • Arbuz kg 250,
 • Brzoskwinia kg 100,
 • Ziemniaki młode kg 5 000,
 • Winogrona kg 300,
 • Grejfruty kg 100,
 • Gruszki kg 100

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby konserwowe i mrożone.

 

 • Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Filet Flądra SHP bez skóry do 3% glazury kg 200,
 • Filet Dorsz SHP bez skóry do 3% glazury kg 450,
 • Filet Miruna SHP bez skóry do 3% glazury kg 450
 • Konserwa, filet makreli w pomidorach op. 170g -180g z samootwieraczem kg 255,
 • Konserwa, filet z Makreli w oleju op. 170g – 180g z samootwieraczem kg 170,
 • Makrela wędzona kg 150,
 • Konserwa sałatka z makreli op 300g – 340g z samootwieraczem kg 46,
 • Konserwa Tuńczyk w kawałkach w oleju op. 170g – 180g z samootwieraczem kg 50,
 • Konserwa Szprot w pomidorach op. 300g – 330g z samootwieraczem kg 100,
 • Filet śledziowy marynowany op. 2.5 – 3kg bez odcieków kg 180.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Mięso i wędliny.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 • Antrykot – świeży kg 500,
 • Baleron gotowany kg 120,
 • Boczek gotowany kg 70,
 • Filet z indyka bez kości bez skóry kg 500,
 • Filet z kurczaka bez kości bez skóry kg 700,
 • Flaki wołowe mrożone krojone kg 150,
 • Karczek bez kości kg 180,
 • Kiełbasa krakowska parzona kg 250,
 • Kiełbasa mortadela kg 500,
 • Kiełbasa parówkowa z szynki kg 600,
 • Kiełbasa szynkowa z indyka kg 600,
 • Kiełbasa wiejska kg 75,
 • Kiełbasa zwyczajna kg 340
 • Kiszka (krupniok) w jelicie cienkim kg 130,
 • Konserwa pasztet z drobiu smakowe op. 120g – 160g z samootwieraczem kg 364,
 • Kości wieprzowe od schabu /pokrzep kg 1000,
 • Kurczak świeży kg 1200,
 • Lencz kg 200,
 • Łopatka wieprzowa bez kości kg 500,
 • Mięso udowe z indyka bez kości bez skóry nie oddzielane mechanicznie kg 800,
 • Noga z kurczaka świeża kg 1000,
 • Parówki drobiowe kg 530,
 • Pasztet pieczony kg 200,
 • Pasztetowa kremowa kg 100,
 • Polędwica sopocka WP kg 450,
 • Porcja rosołowa kg 500,
 • Salceson drobiowy kg 300,
 • Kiełbasa Żywiecka kg 100,
 • Schab bez kości kg 700
 • Słonina kg 6,
 • Smalec kg 65,
 • Szynka drobiowa kg 550,
 • Szynka pieczona wieprzowa kg 450,
 • Szynka wiejska gotowana wieprzowa kg 250,
 • Szynka wieprzowa gotowana kg 250,
 • Wątroba z drobiu kg 100,
 • Żeberka paski kg 200,
 • Noga z kruczka mrożona kg 300,
 • Kurczak mrożony kg 200
 • Mięso szynka WP bez kości kg 500.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pieczywo.

 

 • Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Bina 500g szt. 7800,
 • Bułka tarta 1000g kg 110,
 • Bułka zwykła 100g szt. 1800,
 • Chleb razowy 500g szt. 9400,
 • Chleb wiejski 1000g szt. 15700,
 • Drożdżówka z kruszonką 70g szt. 1300,
 • Drożdżówka z nadzieniem 90g szt. 6500,
 • Drożdżówka z kaszą 100g szt. 3 000,
 • Chałka 500g kg 200.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa i owoce mrożone.

 

 • Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Brokuły mrożone 2.5kg kg 400,
 • Fasola szparagowa mrożona 2.5kg kg 350,
 • Włoszczyzna mrożona 2.5kg kg 2000,
 • Kalafior mrożony 2.5kg kg 1200,
 • Marchew mrożona 2.5kg kg 800,
 • Mieszanka kompotowa z truskawką 2.5kg kg 1100,
 • Mieszanka kompotowa 2.5kg kg 1100.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Jaja.

 

 • Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Jajo świeże średnie szt. 36 000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Nabiał.

 

 • Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
 • Jogurt naturalny op. 150g -200g kg 1440,
 • Jogurt owocowy op. 125g – 150g o zawartości 1.5% tłuszczu kg 1000,
 • Kefir op. 200g -400g kg 480,
 • Masło roślinne op. 250g kg 350,
 • Masło zawartość tłuszczu 82% op. 200g kg 1500,
 • Masło zawartość tłuszczu 82% – op. 20g kg 100,
 • Mleko folia 2% tłuszczu op. 1L L 10 000,
 • Mleko w proszku op 0.5kg 26% tłuszczu kg 250,
 • Ser topiony od 26% – 30% tłuszczu kremowy różne smaki kg 200,
 • Serek do chleba ziołowy op. 100g kg 150,
 • Ser twarogowy chudy krajanka kg 1700,
 • Ser twarogowy półtłusty krajanka kg 900,
 • Ser żółty 45% tłuszczu typu edamski nie gorszy kg 500,
 • Serek owocowy op. 125g -150g kg 1125,
 • Serek wiejski ziarnisty op. 180g -220g kg 800,
 • Śmietana 18% tłuszczu op. 450ml do 1000ml L 1300,
 • Śmietana 24% tłuszczu op. 450ml do 1000ml L 1000.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.