Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – księgowy

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – księgowy

Wymagania niezbędnie:

 1. wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe bądź ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 2 – letnia praktyka w księgowości,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi ( Windows, Exel, Word),
 7. odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy,
 8. znajomość następujących aktów prawnych:

– ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351),

– ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.),

– rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.),

– ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych   ( tj. Dz. U.      z 2019 r. poz. 300 ze zm.),

– ustawa  z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U.  z 2019 r. poz. 645),

– ustawa  z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U.         z 2018 r. poz.1509 ze zm.),

– ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U.   z 2018 r. poz. 1316 ze zm.),

– ustawa z 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
 2. znajomość programu Płatnik, programu finansowo – księgowego,
 3. dobra organizacja pracy,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych,
 7. wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku księgowego:

 1. naliczanie wynagrodzeń związanych ze stosunkiem pracy oraz z umów cywilnoprawnych,
 2. sporządzanie deklaracji podatkowych,
 3. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS,
 4. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym, dokonywanie zapisów księgowych na kontach księgi głównej i w księgach pomocniczych,
 5. sporządzanie przelewów, raportów bieżących i zestawień,
 6. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach syntetycznych i uzgadnianie      z kontami analitycznymi,
 8. prowadzenie ewidencji wartościowej magazynu spożywczego i magazynu gospodarczego,
 9. rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji,
 10. sporządzanie bieżących analiz z zakresu funduszu płac, wykonywania dochodów, wydatków.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,
 3. praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo,
 4. miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

– nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

– pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Domu Pomocy Społecznej  w Przemyślu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  w kwietniu 2019 r. kształtował się na poziomie poniżej 6 %.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie i CV,
 2. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. oświadczenie kandydata:

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postepowanie

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

Do zgłoszenia można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje                        i osiągnięcia.

Wymagany dokument aplikacyjny CV powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm. ) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

„Przyjmuję do wiadomości obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych  zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres : Miejski Dom Pomocy Społecznej 37-700 Przemyślu ul. Gen. Józefa Wysockiego 99. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko księgowego” w terminie do dnia 03.06.2019 r. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne ( formalne) oraz złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani drogą telefoniczną, elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Przemyśl, na tablicy informacyjnej w siedzibie MDPS oraz na stronie internetowej BIP MDPS Przemyśl.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru określa Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu umieszczony na stronie www.mdps.przemysl.pl.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Przemyślu, ul. Gen. J. Wysockiego 99,
 2. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:poczta@mdps.przemysl.pl lub pod numerem tel. 16 670 55 57,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem oferty w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze – księgowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r.,poz. 918 z póź. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. , poz. 1260 z poź. zm.),
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie uprawniony podmiot  MDPS w Przemyślu w zakresie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -księgowy,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania naboru, a następnie zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze

złożone dokumenty, które nie przeszły etapu rekrutacyjnego zostają oddane kandydatom lub po terminie odbioru komisyjnie zniszczone,

 1. posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – następuje uprzednio jeżeli wyraziła/wyraził Pani/Pan taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych odbywa się na jej podstawie,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 2. niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 3. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia.

 

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu

 

Marcin Haławin

 

Dyrektor Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – księgowy